Loading...

Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời

I Giăng 5:11-12 Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.
Đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết rằng Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong Con Ngài, là Đức Chúa Giêsu. Nói cách khác, để có sự sống đời đời thì ta phải tin nhận Đức Chúa Giêsu. Vấn đề ở đây là, làm thế nào một người có thể tin nhận Đức Chúa Giêsu?

Vấn đề của loài người

Khôn Theo Chiều Đứng Để Sống Theo Chiều Ngang

Châm ngôn 1:1-9  Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên: 2Để học biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy, Để hiểu rõ những lời thông sáng, 3Để nhận lãnh lời khuyên dạy sáng suốt, Để sống ngay thẳng, công minh và chính trực; 4Giúp cho người đơn sơ trở nên khôn khéo, Người trẻ tuổi thêm tri thức và thận trọng. 5Người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm kiến thức, Người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn, 6Để hiểu biết châm ngôn, ẩn dụ, Lời nói của người khôn ngoan và câu đố bí ẩn của họ. 7Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. 8Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con; 9Vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con, Như dây chuyền trang sức cho cổ của con.
Chúng ta hãy mở ra trong sách Châm ngôn đoạn 1. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một loạt đề tài mới trong sách này. Chúng ta sẽ xem từ câu 1 đến câu 9, phân đoạn này liên hệ đến bốn lãnh vực chính trong cuộc sống.

Danh ngôn về tôn giáo

Chúa viết nên Phúc âm không chỉ ở trong Kinh thánh mà còn ở trên cỏ cây, trong những nụ hoa, mây và sao trời./God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars. ~Martin Luther~

Lời cầu nguyện là tường và thành trì vững chắc của nhà thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của người Cơ đốc. / Prayer is a strong wall and fortress of the church; it is a goodly Christian weapon. ~Martin Luther ~

Tôi đã giữ nhiều điều trong đôi bàn tay này, và tôi đã mất đi tất cả; nhưng những gì tôi đặt vào tay của Chúa, tôi vẫn còn có chúng. / I have held many things in my hands, and I have lost them all; but whatever I have placed in God's hands, that I still possess. ~Martin Luther~

KỶ LUẬT CỦA HỘI THÁNH

LỜI GIỚI THIỆU: Kỷ luật của Hội thánh giống như thời tiết. Chúng ta nói chuyện nhiều về nó, nhưng ít khi chúng ta làm gì đến nó. Phao-lô mong các Cơ đốc nhân sử dụng tòa án của Hội thánh hơn là Tòa án của người đời. I Cô-rinh-tô 6:1-3 "Khi trong anh em có người nầy tranh chấp với người khác, tại sao không đem đến trước các thánh đồ mà lại dám để cho kẻ không công chính xét xử? Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian bị anh em xét xử thì tại sao anh em lại không thể xét xử những việc nhỏ nhặt? Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Huống chi những việc đời thường!" Cũng xem câu 12. "Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không làm nô lệ cho bất cứ điều gì."

Kỷ luật nghĩa là sử dụng các biện pháp sửa chữa như là hình thức sửa phạt nhằm duy trì thái độ tốt, đúng của các thuộc viên Hội thánh. 

Thách Thức của Sứ Mạng Truyền Giáo

GIỚI THIỆU: Các ghi chú được trích từ các văn phẩm của IFMA và từ các bản tường thuật của Qúi Ông Frame and Knights tại quần đảo Phi-Luật Tân. Ngày nay trên thế giới có đến 3 tỉ rưỡi người. Ít nhất có đến phân nữa số người này chưa một lần nghe đến Phúc Âm. 2/5 dân số trên thế giới có tinh thần theo chủ nghĩa Cộng sản (800 triệu người). Ngày nay số người theo đạo Hồi tăng trưởng một cách nhanh chóng, đặc biệt ở tại Bắc Phi. Ngày nay có không quá 22.000 đoàn truyền giáo Tin Lành tích cực. Quần đảo Phi-luật Tân là một khu vực truyền giáo rộng lớn vẫn chưa đến được các đảo nhỏ, các nơi hiểm trở và các bộ tộc.

Trong số 31 triệu người Phi-luật Tân có lẽ có đến 25 triệu người theo Công Giáo La Mã, 4 triệu theo đạo Aglipay? 2/3 triệu người theo đội Hồi.1/2 triệu người theo tà giáo (thờ hình tượng),2/3 triệu người theo Tin Lành và nhiều người trong số này chỉ là những tín hửu chỉ bằng ghi danh mà thôi!

HÔN NHÂN CƠ ĐỐC

LỜI GIỚI THIỆU: Trong vườn Ê-đen xưa vô tội, hôn nhân mang ý nghĩa là được hạnh phúc. (Sáng thế ký 1:28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.”) 

Châm ngôn 18:22 "Ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước, Và hưởng được ân lành từ Đức Giê-hô-va."

Hôn nhân được Đức Chúa Trời thiết lập để di truyền dòng giống, và thành lập những gia đình làm nơi đem lại hạnh phúc và niềm vui cho con trẻ. Hôn nhân là định chế nhân loại xưa cổ nhất. Hôn nhân xưa hơn cả Hội thánh và tổ chức chính phủ của loài người. Chúng ta đang sống trong một thời đại có tiêu chuẩn đạo đức thấp kém, khi mà những lời thề nguyện hôn nhân dễ bị phá vỡ và sự ly dị được xem như thường nhưng ta cần nhớ rằng luật pháp và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không thay đổi.

THÂN VỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

LỜI GIỚI THIỆU: Sự nghiên cứu về Đức Chúa Trời đã từng là tham vọng của các triết gia trải qua bao nhiêu đời nay. Một số người ngồi lại rồi cố gắng về lãnh vực của một Hữu thể vĩnh cửu. Nhưng sự hiểu biết thực sự về Đức Chúa Trời duy chỉ tìm được nơi Kinh thánh mà thôi.

- Giăng 1:18 "Chưa hề có ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ, ngoại trừ Con Một của Ðức Chúa Trời, Ðấng ở trong lòng Ðức Chúa Cha, Ngài đã giải thích cho chúng ta biết về Ðức Chúa Cha.."
- I Giăng 4:12 "Chưa ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ; nhưng nếu chúng ta yêu nhau, Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta."
- Xuất 33:20 (Đức Chúa Trời phán với Môi-se): "và Ngài phán: ‘ngươi không thể thấy mặt Ta, vì không có người nào thấy Ta mà được sống.’"
- Xuất 33:23 "Ta sẽ rút tay Ta lại và ngươi sẽ thấy phía sau Ta nhưng chẳng mặt Ta được."